Dee «schéinsten Dag vum Liewen» soll och wierklech schéi sinn. Et ginn der vill, déi ganz éierlech soen, dass se kee Bezuch méi zur Kierch hunn, awer de groussen Dag net eleng op Party beschränke wëllen. Mat hinne plangen an organiséieren ech eng Zeremonie, déi si selwer gestalte kënnen, an ech féieren och derduerch.
Ähnlech ass et oft bei Dafen oder Begriefnesser. Dofir hunn ech och scho Famillje gehollef, fir hirt klengt Kand eng «Welcome-Party» ze gestalten oder vun engem léiwe Mënsch esou Abschid ze huelen, dass et mat Häerz geschitt.