Meng Arbecht am Stader Gemengeroot

Home - Blog - Meng Arbecht am Stader Gemengeroot

Meng Arbecht am Stader Gemengeroot

Säit dem 4.Dezember 2017 sinn ech Conseiller am Stader Gemengeroot, an dat an der Fraktioun vun der CSV. Et mëcht mer immens vill Spaass, ech entdecke vill Neies, an et ass och vill Arbecht.

D’Wahle vum 8.Oktober 2017 si fir eis immens gutt ausgaangen, a no vill Engagement, vill Kontakt mat de Leit a mat engem flotte Programm hu mer 2 Sëtz bäigewonnen a konnte mat der DP an d’Koalitioun goen. Hei fannt der d’Resultater vun de Wahlen: https://elections.public.lu/fr/elections-communales/2017/resultats/communes/luxembourg.html Ech sinn “auf Anhieb” an de Gemengeroot gewielt ginn, wat mech immens frou gemaach huet, wat awer och eng grouss Eier a Verantwortung ass. Merci fir dat grousst Vertrauen!

An de Gemengerootssëtzungen engagéieren ech mech virun allem fir all sozial Themen, fir Partizipatioun a Jugend, fir d’Veräiner an de Sport, fir d’Schoul an d’Nohaltegkeet. Et ass mer wichteg, dass ech versiche, bescheiden ze sinn a vill nolauschteren, d’Positiounen vun all Mënsch seriö ze huelen, an den Dossieren vill Neies bäizeléieren, mat deenen Informatiounen responsabel an intelligent ëmzegoen an ëmmer méi meng Akzenter ze setzen.

Ech hu vill Chance, dass ech zu enger Fraktioun gehéieren, déi ech als dynamesch, opgeschloss, verjëngt a motivéiert erliewen. De Serge Wilmes als Eischte Schäffen an d’Isabel Wiseler-Lima an de Laurent Mosar als weider Membere vum Schäfferoot vertrieden eis Interessien op eng staark Aart a Weis. Eise Fraktiounsspriecher, de Maurice Bauer, huet mer de Wee an déi nei Aufgaben bereet a mer den Astiig ganz liicht gemaach. Ech sëtzen am Gemengeroot tëscht dem Claudine Konsbrück an dem Elisabeth Margue, wou ech hinne vill iwwer d’Schëller kucke kann a mer vill austausche kënnen. Hei gesitt der eis Fraktioun: https://stad.csv.lu/fr/partei/gemengerot/

An de Kommissiounen dierf ech Präsident vun “sports et loisirs” a Vize-Präsident vun der Sozialkommissioun sinn. Ausserdeem sinn ech nach an der Schoulkommissioun. Et ass vill wärt, an deem Kontext déi eenzel Servicer kennenzeléieren an hir Prioritéiten ze verstoen. Ech vertrieden eis Gemeng och nach am Syndikat vum SIDOR.

Ganz vill Spaass maache mer déi Geleeënheete, wou mer d’Leit an der Stad direkt treffen: bei Aweiungen, Visiten, Besichtegungen etc. Fir mech ass et och eng ganz besonnesch grouss Eier, dass ech an der Stad als Gemengeconseiller d’Leit bestueden dierf. Do kommen ech mat ville Familjen a Kontakt a kréie vill Gespréich iwwert hir Erwaardungen an Erfahrunge mat der Stad.

Fir weider Informatiounen: https://www.vdl.lu/la-ville/vie-politique/conseil-communal/membres/paul-galles

Deelen: